Obchodní podmínky

obchodní společnosti czECO s.r.o., se sídlem Revoluční 1056/8a, 110 00 Praha 1
IČ:28958900, DIČ: CZ28958900
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 155910
provozující showroom Premium Gastro na adrese Františka Diviše 1012/64, 104 00 Praha – Uhříněves
provozující elektronický velkoobchod Premium Gastro prostřednictvím webové stránky umístěné na internetové adrese www.premium-gastro.com

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti czECO s.r.o., se sídlem Revoluční 1056/8a, 110 00 Praha 1, IČO: 2895890, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 155910 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím na straně jedné a podnikatelem na straně druhé (dále jen „kupující“) prostřednictvím elektronického velkoobchodu prodávajícího (dále jen „elektronický velkoobchod“). Elektronický velkoobchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.premium-gastro.com. Obchodní podmínky se vztahují rovněž na kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a podnikatelem jiným způsobem než prostřednictvím elektronického velkoobchodu prodávajícího.
  2. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským, nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele je za podnikatele považována také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní, nebo obdobnou činností, či při samostatném výkonu svého povolání, nebo osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí ten, kdo jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, bere na vědomí, že pro něj platí pravidla obsažená v těchto obchodních podmínkách.
  3. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit, je fyzickou osobou, která při objednávání zboží nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce.
  6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


    
 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  1. Veškerá prezentace zboží umístěná v elektronickém velkoobchodu prodávajícího je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu na základě objednávky kupujícího ohledně tohoto zboží. Umístění nabízeného zboží v elektronickém velkoobchodu  není bez dalšího nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  2. Webová stránka, na které je umístěn elektronický velkoobchod prodávajícího, obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení ceníkových cen jednotlivého zboží.
  3. Realizace objednávky zboží je možná po vytvoření registrace - zákaznického účtu do elektronického velkoobchodu prodávajícího, kam kupující zadá své přístupové jméno a heslo. Následně kupující vybere z elektronického velkoobchodu prodávajícího zboží, zadá jeho množství, uvede způsob dopravy, preferovaný způsob platby, dodací adresu a prostřednictvím portálu odešle prodávajícímu tzv. poptávku zboží. Prodávající v návaznosti na to ověří dostupnost daného druhu zboží u výrobce a jeho množství, dobu dodání zboží a kupujícímu zašle zpět finální nabídku zboží. Tato obsahuje identifikační údaje prodávajícího jako dodavatele a kupujícího jako odběratele, dále kód zboží, jeho název, množství, jednotkovou cenu, případnou slevu, celkovou cenu zboží bez DPH a s DPH, přibližnou dobu dodání zboží dle jeho výrobce, či dodavatele, náklady spojené s dodáním zboží a způsob úhrady kupní ceny. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy kupující potvrdí finální nabídku prodávajícího. Odesláním potvrzení nabídky prodávajícímu kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami. Po odeslání potvrzení nabídky prodávajícímu již nelze dodatečně měnit fakturační údaje kupujícího.
  4. V poptávce zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny požadované údaje. Tyto údaje budou prodávajícím považovány za správné a pravdivé, prodávající není povinen jakkoli zkoumat jejich správnost, úplnost či aktuálnost a neodpovídá za případné komplikace způsobené uvedením nepravdivých či neaktuálních údajů ze strany kupujícího.
  5. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn zrušit poptávku kupujícího, nebo její část, ještě před uzavřením kupní smlouvy, pokud se zboží již nevyrábí, zboží již prodávající nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží. Prodávající spolupracuje s několika desítkami výrobci zboží v oblasti gastronomie a je výhradním distributorem tohoto zboží v regionu Evropské Unie, resp. Evropského hospodářského prostoru, Ukrajiny a Ruské Federace. Pakliže nastanou výše uvedené skutečnosti až po uzavření kupní smlouvy, prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě je prodávající povinen vrátit kupujícímu kupní cenu, nebo její část stejným způsobem, jakým byla kupní cena, resp. její část kupujícím uhrazena, nebo jinak dle individuální dohody s kupujícím.
  6. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny.
  7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy nese kupující.
  8. Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy a že se s těmito obchodními podmínkami detailně seznámil. Na tyto obchodní podmínky byl kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a měl možnost se s nimi v plném znění seznámit.


    
 3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Ceny zboží v elektronickém velkoobchodu jsou uvedeny bez DPH. Součástí ceny nejsou náklady spojené s dodáním zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v elektronickém velkoobchodu prodávajícího. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  2. Vyobrazené doplňky, příslušenství a dekorativní předměty nejsou součástí zakoupeného zboží, pokud není výslovně v popisu zboží uvedeno jinak.
  3. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  4. Elektronický velkoobchod prodávajícího obsahuje informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Tyto informace platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Tyto náklady spojené s dodáním zboží je kupující povinen uhradit prodávajícímu společně s kupní cenou. Náklady spojené s dodáním zboží budou uvedeny ve finální nabídce zboží prodávajícího a odsouhlaseny potvrzením této nabídky ze strany kupujícího.
  5. Při objednávce zboží v hodnotě nepřesahující částku 10.000,- Kč bez DPH činí náklady na dopravu paušální částku 500,- Kč, při objednávce zboží v hodnotě přesahující částku 10.000,- Kč bez DPH je doprava v rámci území České republiky zdarma. Toto ustanovení se nevztahuje na objednávky dřevěného uhlí a na dodávky veškerého zboží pro distributory, kde jsou ceny dohodnuty individuálně.
  6. Veškeré informace o platebních podmínkách obdrží kupující v rámci e-mailu, kterým prodávající adresuje kupujícímu finální nabídku zboží. Platby prodávajícímu lze provádět na dobírku, bankovním převodem na účet prodávajícího uvedený v záhlaví daňových dokladů, nebo prostřednictvím služby Pay Pal.
  7. Cena zboží se hradí před jeho dodáním na základě vystavené zálohové faktury znějící na 100% kupní ceny. Po dodání a převzetí zboží je kupujícímu vystavena konečná faktura. Pro stálé zákazníky může prodávající poskytnout slevu z kupní ceny, která se projeví v nabídce zaslané kupujícímu na základě jeho poptávky.

   Veškeré bezhotovostní platby se považují za uhrazené dnem jejich připsání na účet prodávajícího. Kupující není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv své peněžité pohledávky za prodávajícím na kupní cenu zboží. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny má prodávající právo požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.


    
 4. DODÁNÍ ZBOŽÍ
  1. Kupující bere na vědomí, že doba dodání zboží prodávajícím je závislá na dodání zboží výrobcem, nebo jeho dodavatelem. Kupující bere na vědomí, že není v možnostech prodávajícího zajistit kupujícím objednané zboží jiným způsobem, než přímo od výrobce, nebo jeho dodavatele, přičemž prodávající je povinen průběžně informovat o případné změně doby dodání zboží na základě informací od výrobce či dodavatele.
  2. Místem plnění se rozumí adresa místa dodání zboží uvedená v objednávce.
  3. Kupující, nebo jím pověřená osoba, je oprávněn zboží odebrat osobně ve výdejním místě prodávajícího na adrese showroomu uvedeného v záhlaví těchto obchodních podmínek, přičemž oprávnění k převzetí zboží prokáže kupující svým potvrzením finální nabídky prodávajícího. V případě, že si kupující zboží nevyzvedne osobně nejpozději do čtrnácti (14) dnů od doručení výzvy k odběru nebo v jiné dohodnuté lhůtě, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy písemně odstoupit a kupující je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 20% z ceny zboží. Kupující je povinen smluvní pokutu zaplatit bez zbytečného odkladu poté, co bude k jejímu zaplacení prodávajícím vyzván. 

   Pokud již došlo ze strany kupujícího k uhrazení kupní ceny, bude tato kupujícímu v případě odstoupení od smlouvy vrácena, a to způsobem dohodnutým mezi stranami. Právo prodávajícího na smluvní pokutu tím není dotčeno.
  4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je zboží dodáváno, pokud to podmínky dovolují, k hlavnímu vstupnímu vchodu objektu, jehož adresa byla kupujícím označena jako místo dodání. Kupující je povinen být přítomen na místě dodání a poskytnout dopravci veškerou potřebnou součinnost, případně k tomuto účelu zajistit přítomnost jiné oprávněné osoby.
  5. Kupující je povinen informovat předem prodávajícího o případných složitých podmínkách či překážkách pro dodávku či vykládku zboží. Zejména je kupující v poptávce zboží povinen uvést, zda se na místě dodání nacházejí schody, výtah, prahy apod. Kupující je povinen v objednávce přesně určit dodací místo a sdělit jméno a kontakt na oprávněnou osobu, která zboží převezme.
  6. Dodací lhůta činí několik dnů až týdnů a její délka se liší v závislosti na druhu zboží a jeho dostupnosti u výrobce, či jeho dodavatele. Kupující bere na vědomí, že dodací lhůta uvedena v nabídce prodávajícího je pouze orientační a vychází z údajů, které prodávajícímu poskytl výrobce či dodavatel při zpracování nabídky. Je však v zájmu prodávajícího dodat zboží kupujícímu co nejdříve. V případě, že objednané zboží není momentálně k dispozici, bude o tom kupující informován na kontaktní emailové adrese, resp. telefonním čísle uvedeném v objednávce. Prodávající se zavazuje na vyzvání kupujícího sdělit přibližný čas vykládky zboží v místě plnění.
  7. Objednané zboží bude odesláno prostřednictvím jednoho ze smluvních přepravců prodávajícího, případně prostřednictvím přepravce kupujícího v případě, že tento takový způsob přepravy uvede v poptávce zboží. Společně se zásilkou bude odeslána faktura, která slouží jako doklad o uzavření smlouvy. V případě dodání zboží prostřednictvím přepravce zvoleného prodávajícím je prodávající oprávněn si účtovat poštovné a balné ve výši 500,- Kč za každou zásilku. Toto ustanovení se nevztahuje na objednávky dřevěného uhlí a na dodávky veškerého zboží pro distributory, kde jsou ceny dohodnuty individuálně.
  8. Dnem dodání zboží se rozumí den jeho předání prvnímu smluvnímu dopravci prodávajícího, nebo smluvnímu dopravci kupujícího, zajišťuje-li si přepravu kupující sám. Závazek prodávajícího dodat zboží řádně a včas dle uvedené dodací lhůty je splněn i tehdy, bylo-li smluvnímu dopravci prodávajícího, nebo kupujícího, umožněno převzít si dodávané zboží, ale k převzetí bez zavinění dopravce nedošlo.
  9. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  10. Je-li z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady s tím spojené. Účinky předání zboží nastanou i v případě, že objednané zboží nebude kupujícím převzato při jeho dodání na místě a v čase uvedeném v objednávce, a to okamžikem porušení povinnosti zboží převzít ze strany kupujícího. V případě, že není možné zboží doručit na místo dodání sdělené kupujícím, je prodávající oprávněn odvézt zboží zpět do svého skladu, nebo s ním jinak vhodně naložit na náklady kupujícího.
  11. Převzetí zboží je kupující povinen stvrdit podpisem faktury, nebo dodacího listu. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží, zda zboží není zjevně poškozeno a zda je kompletní. V případě shledání rozsáhlého porušení obalu není kupující povinen zboží převzít. Pokud takové zboží převezme, popíše stručně porušení obalu nebo poškození zboží v dodacím nebo výdejovém listu při jeho potvrzení. Podpisem dodacího/výdejového listu bez takového popisu kupující stvrzuje, že obal byl neporušen a zboží nevykazovalo zjevné poškození.
  12. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem převzetí zboží.


    
 5. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUKA ZA JAKOST
  1. Práva a povinnosti související s právy z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ust. § 1914 až § 1925, ust. § 2099 až § 2117 občanského zákoníku.
  2. Prodávající odpovídá za to, že dodávané zboží má vlastnosti uvedené v kupní smlouvě a je bez vad. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
   1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   2. zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
   4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
   5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů
  3. Ustanovení uvedená v čl. 5.2 těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  4. V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl zboží do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to dle požadavku kupujícího buď výměnou zboží za jiné, jeho opravou, případně také slevou z kupní ceny. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy toliko v případě, že vady zboží oznámil prodávajícímu včas a tyto představují podstatné porušení kupní smlouvy.
  5. Uplatnit práva z vadného plnění je možné pouze ve vztahu ke zboží zakoupenému u prodávajícího.
  6. Reklamaci, tj. oznámení vady, je možné učinit písemně doporučeným dopisem zaslaným na adresu showroomu prodávajícího uvedenou v záhlaví, případně e-mailem na adresu info@premium-gastro.com. Oznámení vady musí obsahovat alespoň: název, sídlo, IČO a telefonní nebo e-mailový kontakt kupujícího, číslo kupní smlouvy, identifikaci reklamovaného zboží, bližší popis vady, případně také fotodokumentaci.
  7. Kupující při oznámení vady prodávajícímu sdělí, jaké právo z vad si zvolil. Provedenou volbu již kupující nemůže bez souhlasu prodávajícího změnit. To neplatí, žádal-li kupující opravu vady zboží, která se ukáže neopravitelnou. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě, či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může odstoupit od kupní smlouvy.
  8. Prodávající rozhodne o reklamaci do jednoho týdne. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady výrobcem a též doba, po kterou je kupující v prodlení s dodáním podkladů potřebných pro její posouzení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 60 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Běh lhůty pro vyřízení reklamace je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro její vyřízení, a to až do doby dodání vyžádaných podkladů kupujícím.
  9. Podrobnosti postupu kupujícího při reklamaci zboží a postupu prodávajícího při jejím vyřízení upravuje reklamační řád prodávajícího.
  10. Prodávající prohlašuje, že věc, nebo její jednotlivá součást, bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel, nebo si zachová obvyklé vlastnosti, přičemž délka záruční doby a počátek jejího běhu je odvislá od podmínek uváděných výrobcem, s nimiž se kupující může seznámit na internetových stránkách výrobce, v katalozích výrobce apod.
  11. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.


    
 6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Prodávající postupuje při zpracování osobních údajů kupujícího v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon“), a dále v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) v platném znění.
  2. Osobní údaje představují libovolné informace, které lze použít k identifikaci osoby, a mohou zahrnovat její jméno, nebo firmu, sídlo, e-mailovou adresu, telefonní číslo, přihlašovací informace do elektronického velkoobchodu prodávajícího (číslo účtu, heslo), marketingové preference, informace o účtu na sociálních médiích nebo číslo platební karty. Za osobní údaje kupujícího bude považováno jakékoliv spojení dat s osobními údaji kupujícího.
  3. Prodávající nakládá se získanými osobními údaji jako s důvěrnými. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad na ochranu osobních údajů.
  4. Kupující vytvořením registrace v elektronickém velkoobchodu prodávajícího a zaškrtnutím příslušného políčka uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v objednávce sděleném rozsahu v databázi prodávajícího. Registrace může být provedena i prostřednictvím elektronické komunikace prodávajícího s kupujícím a to tak, že kupující zašle prodávajícímu žádost o registraci prostřednictvím emailu. Osobní údaje kupujícího budou zpracovány pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, jakož i plnění povinností a výkonu práv z případného porušení kupní smlouvy na dobu, která je nezbytná k tomuto účelu zpracování, případně na dobu delší, pokud povinnost uchovávat a zpracovávat osobní údaje po dobu delší stanoví zákon. Kupní smlouva tedy představuje právní základ pro zpracování osobních údajů kupujícího v souvislosti s vyřízením jeho objednávky.
  5. Zaškrtnutím příslušného políčka vyjadřuje kupující svůj souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v objednávce také pro účely odběru novinek ve všech formách, tedy pro marketingové účely prodávajícího (nabízení výrobků a služeb, zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, zasílání obchodních sdělení na elektronickou, nebo poštovní adresu kupujícího) a to na dobu trvání zájmu kupujícího o příjem obchodních sdělení prodávajícího, který lze kdykoliv ukončit odvoláním souhlasu. Souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v objednávce také pro účely odběru novinek ve všech formách, tedy pro marketingové účely prodávajícího může být udělen i prostřednictvím elektronické komunikace prodávajícího s kupujícím a to tak, že kupující zašle prodávajícímu  souhlas prostřednictvím emailu. Souhlas kupujícího v takovém případě představuje právní základ pro zpracování osobních údajů kupujícího v souvislosti s marketingovou komunikací.
  6. Pokud Kupující vysloví souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingové komunikace, platí, že s přijímáním elektronických, listinných nebo telefonických obchodních sdělení souhlasí. Svůj souhlas může kupující kdykoli poté bezplatně odmítnout, a to buď zasláním žádosti na adresu sídla prodávajícího, nebo emailovou adresu uvedenou výše v těchto podmínkách, případně také kliknutím na odkaz "Nepřeji si zasílání obchodních sdělení", který je obsažen v závěru každého elektronického obchodního sdělení prodávajícího.
  7. Kupující odesláním objednávky a vyjádřením svého souhlasu potvrzuje, že veškeré sdělené údaje jsou pravdivé, jinak odpovídá za následek nepravdivě uvedených údajů. Dále kupující potvrzuje, že byl řádným způsobem poučen o svých právech, a tedy bere na vědomí, že má práva dle ust. § 11 a 21 zákona, tj. zejména, že poskytnutí údaje je dobrovolné, že udělený souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese prodávajícího odvolat. Kupující má právo na přístup k osobním údajům, tedy právo požadovat výpis těchto údajů ve formátu dle možností prodávajícího, právo na opravu osobních údajů v případě, že tyto jsou nepřesné, zastaralé nebo neúplné, blokování nesprávných osobních údajů, dále právo na výmaz osobních údajů v případě, že by prodávající neměl k jejich uložení platný právní titul, nebo po uplynutí stanovené doby uložení, právo kdykoliv a bez udání důvodu podat námitku proti zpracování osobních údajů pro marketingové účely specifikované výše, právo požadovat omezení zpracování osobních údajů po dobu posuzování takové námitky. Kupující má dále právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, kdyby prodávající na žádost kupujícího neodpověděl ani ve lhůtě 1 měsíce.
  8. Osobní údaje kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití, a to jednak na úrovni zabezpečení provozního prostředí, jednak prostřednictvím kódování. Informace poskytnuté kupujícím jsou přenášeny v kódované formě pomocí protokolu SSL, aby se zamezilo jejich zneužití třetími osobami. Uvedené prokazuje symbol uzavřeného zámku v stavovém řádku prohlížeče a řádek s adresou začínající na https.
  9. Osobní údaje kupujícího je prodávající oprávněn předat jiným osobám, zejména externím dopravcům, těmto však toliko v rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. V případě, že by kupující zjistil, nebo se domnívá, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochrannou soukromého a osobního života (např. že zpracovávané údaje jsou nepřesné) nebo v rozporu s platnými právními předpisy, může žádat prodávajícího o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu, zejména blokování, doplnění, nebo likvidaci osobních údajů. Pakliže prodávající shledá žádost kupujícího oprávněnou, neprodleně odstraní závadný stav. Nebude-li žádosti kupujícího vyhověno, má tento právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  10. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze, jestliže se nejedná o osobní údaje, které může prodávající podle zákona zpracovávat i bez souhlasu kupujícího. Jednotlivá opatření a další informace týkající se zpracování a ochrany osobních údajů kupujícího jsou uvedeny v záznamech správce podle čl. 30 GDPR, které jsou dostupné na vyžádání. Osobní údaje kupujícího prodávající nepředává žádné další osobě s výjimkou poskytovatelů přepravních služeb v souvislosti s doručením objednaného zboží (viz výše), účetních služeb v souvislosti se zaúčtováním daňových dokladů, nebo právních služeb v souvislosti s vyřizováním záležitostí týkajících se právních vztahů smluvních stran.


    
 7. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
  1. Vlastníkem a provozovatelem webové stránky a elektronického velkoobchodu je prodávající, který je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněn k těmto vykonávat majetková práva. Prodávajícímu náleží veškerá autorská práva k vlastnímu obsahu, a to včetně vizualizace a designu webových stránek, veškerých vyobrazení na nich, jakož i na internetových stránkách elektronického velkoobchodu. Prodávající si vyhrazuje právo omezit přístup na své webové stránky, resp. elektronický velkoobchod na dobu nezbytně nutnou k provedení údržby, opravy, nebo úpravy systému, či zavedení nových prvků.
  2. Prodávající není odpovědný za chyby, opomenutí, nebo technické obtíže, které se mohou objevit při užívání webových stránek nebo elektronického velkoobchodu. Pokud se prodávající dozví o nesprávnosti obsahu a bude-li to technicky možné a ekonomicky únosné, provede opravu obsahu v nejkratší možné době. Tímto není dotčena odpovědnost prodávajícího za vady zboží, které prostřednictvím elektronického velkoobchodu kupující nakoupil ve smyslu platných právních předpisů.


    
 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ust. § 1826 občanského zákoníku.
  2. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
  3. V případě hotovostní platby je prodávající podle zákona o evidenci tržeb povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
  4. Veškeré vztahy vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí platným právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
  5. Prodávající je oprávněn kdykoliv provést změnu obchodních podmínek. Nové znění obchodních podmínek bude účinné dnem jejich zveřejnění na internetové stránce prodávajícího, pokud nebude prodávajícím stanovena pro konkrétní změnu obchodních podmínek účinnost pozdější. Kupující je povinný se před každým jednotlivým nákupem zboží prostřednictvím elektronického velkoobchodu prodávajícího seznámit s účinným zněním obchodních podmínek. Má se za to, že pokud kupující nakoupí zboží prostřednictvím elektronického velkoobchodu prodávajícího poté, co změna obchodních podmínek nabyla účinnosti, tak s  novým zněním obchodních podmínek v plném rozsahu souhlasí. V případě, že registrovaný zákazník se změnou obchodních podmínek prodávajícího nesouhlasí, má právo kdykoliv svou registraci zrušit. Registrovaný zákazník má právo kdykoliv zrušit svůj zákaznický účet, o čemž bude informován vyrozumívacím emailem zaslaným na emailovou adresu, kterou sdělil při své registraci.
  6. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné, neúčinné, nebo se takovým stane, nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

V Praze dne 30. 5. 2019

Cookies

Náš e-shop používá cookies. Díky tomu vám můžeme nabídnout uživatelský zážitek více efektivní. Souhlas k ukládání cookies udělíte kliknutím na políčko „Souhlasím".
Souhlas můžete odmítnout zde.